1
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR'Z

 
1
Nguồn: 1                         Thể loại: