1
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))XOR"Z

 
1
Nguồn: 1                         Thể loại: