0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))XOR'Z
1

 
1
Nguồn: 1                         Thể loại: