0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))XOR"Z
1

 
1
Nguồn: 1                         Thể loại: