Thương tiếc em Trần Lập
Bùi Đăng Được

 
Không tin được, đó là sự thật
Hãy yên lòng chín suối nhé Em.
Hồn ca, hồn nhạc lưu trần thế.
Mãi mãi vẫn còn dù vắng Em
Vạch trời, trới cao đâu có thấu.
Rẽ đất, đất sâu nào có màng.
Yên giấc ngàn thu vui tiên cảnh.
Cưỡi Hạc xe mây chốn Thần tiên.
Nguồn: Sáng tác                         Thể loại:  Thơ