Tình ca
Mai Loan

 
Nước
Thì cứ chảy đi
Rồi mưa về nguồn


Thì cứ rụng đi
Rồi vun quanh cội

Chim
Thì cứ bay đi
Rồi chiều đậu lại

Em
Thì cứ đi đi
Rồi tình gọi tên...
 
 
Nguồn: KTNN Online

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z