Hoa Mai
Hoàng Đình Quang

 


Vùi tâm vào chốn hư không
Ngoảnh ra : nụ đã thành bông mất rồi
Xòe tay đón cánh đang rơi
Nhân duyên đủ cả - Thiếu người phụ nhau!
 
 
Nguồn: vietherald.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z