Rượu cuối năm bên bờ kinh Phương Nam
Đynh Trầm Ca

 
Rượu cuối năm, rót cuối bờ kinh
Ngọn gió chướng thổi se lòng nước
Ta và bạn làm sao biết được
Bởi vì đâu so đũa nở trắng bông
Bởi vì đâu rượu đắng ở cuối lòng
Cứ nồng ấm những hồn lãng bạt?
Bèo bữa trước vì sông mà trôi giạt
Chợt chở hoa về rợp bến quê nhà
Thì sá gì cuộc nổi trôi ta!...
Rượu cuối năm gõ chén hát xuân ca
Nghe cuối bài tiếng doi đất... lỡ!
Nghiêng mé nước gốc mai già vẫn nở
Bạn và ta còn thua cỏ cây nhiều
Mới mười năm theo chim vịt kêu chiều
Mà gió thổi muốn rách hồn kiêu bạc
Rượu cuối năm, cất không lên tiếng hát
Khúc xuân ca hiu hắt giọng trầm ca
Nâng chén hoài hương gục nhớ mộ cha
Gió thổi miết chắc chẳng còn thấy nấm
Nâng chén tình quê thương mẹ già lận đận
Sinh con ra, chất thêm lấy lượng sầu
Nhà trống -- tàn niên -- chẳng thấy con đâu
Gió hú mãi trên tháp Hời u uất
Gió chi thổi năm mươi năm không dứt
Xô ta trôi đến rạch cuối kinh cùng
Ơi lục bình vừa trôi vừa trổ bông
Ta và bạn có lẽ nào chìm rã?...
Rượu cuối năm, lòng say mà chưa đã
Thêm một ly để cảm tạ đất này
Thêm một ly gởi tới những tầng mây
Ðể cuối kiếp ta trôi lên... thường trú!
Thêm ly nữa để thương bờ đất lở
Mai lở thêm thì nhà ta cũng trôi thôi!
Ðời biển dâu hề dâu biển là đời
(Ðừng chửi tục (...!) giao thừa sắp đến!)
Chín nhánh rồng thiêng có trăm nghìn bến
Ðời thơ ta cứ tấp, cứ đi!...
Rượu cuối năm, gió lọt lòng ly
Vọng tiếng hú ma Hời thương quê cũ
Ðêm viễn xứ vang vang pháo nổ
Giao thừa giao thừa hề ta lăn quay
Rượu hết rồi làm sao chết giữa cơn say!...
 
 
Nguồn: Internet

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z